trishxp

18 tekstów – auto­rem jest trishxp.

Zaw­sze przeszkodą będzie 'coś za coś'. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 stycznia 2012, 22:42

Oto od­szedł ktoś,kto był bal­sa­mem na każde zad­ra­panie oraz benzyną do każde­go płomyczka ra­dości. Ut­ra­ta przy­jaciela-nie tyl­ko miłość pot­ra­fi ka­tować serce. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 maja 2011, 23:03

Gdy­by tak is­tniała możli­wość po­kaza­nia dru­giej oso­bie swoich uczuć.. Bez słów, bez tłumaczeń. Tyl­ko ob­nażenie te­go, co bi­je wraz z naszym sercem..._______________________________
*może wówczas zro­zumiałbyś, że nie tyl­ko ty cierpisz. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 stycznia 2011, 18:55

Nie ro­zumiem, co się dzieje z moim ser­cem. Tęsknię kiedy się ode mnie od­da­lasz, bo­li mnie gdy widzę, że tracę miej­sce w czołówce Twoich ulu­bionych uśmiechów, nie mogę znieść kiedy czuję, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 stycznia 2011, 21:22

Cza­sem nie ro­biąc nic, ra­tuje­my wszystko...

_________________________
* słowa przy­jaciela, ko­men­tujące­go mo­je problemy.. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 12 września 2010, 18:20

Okłamując siebie, zakłóciłam działanie wszys­tkich mecha­nizmów swo­jej egzys­ten­cji.
Od­kryłam przyczynę. Czy nie po­win­no być łatwiej? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 lipca 2010, 01:55

A mo­je ser­ce... ahh.. mo­je ser­ce nig­dy tak nie chciało wy­dos­tać się na zewnątrz, jak pod­czas nasze­go po­całun­ku. Jak­by te­go było mało, od­ro­binę wyżej do eufo­rii dop­ro­wadzają mnie Two­je miękkie us­ta, które de­likat­nie pie­szczą mo­je war­gi i nie poz­wa­lają za­pom­nieć, że Ty jes­teś częścią mnie, a ja częścią Ciebie... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 18 lipca 2010, 11:27

I właśnie te­raz nad­szedł czas, kiedy to mo­ja niechęć do Ciebie wal­czy z pożąda­niem i niepo­hamo­waną chęcią po­now­ne­go skoszto­wania Twoich ust. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 21 czerwca 2010, 23:32

-Dlacze­go Ty grasz ta­kiego po­zera? Cze­mu nie będziesz po pros­tu sobą?
-Bo tak łatwiej..
-Przes­tań. Gdy­byś nie po­kazał mi praw­dzi­wego siebie miałabym Cię za te­go, za które­go mają Cię wszys­cy i...
-...posłuchaj.
-Co?
-Ja po pros­tu nie mam dla ko­go być sobą. Ot, cały sek­ret mo­jej egzystencji. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 maja 2010, 02:17

Cier­pię na 'sa­ma nie wiem cze­go chcę'... Zas­ta­nawiam się czy jest na to ja­kieś le­kar­stwo, po­nieważ czuję, że zbyt długie po­zos­ta­nie w ta­kim sta­nie dop­ro­wadzi mnie do ruiny i kom­plet­nej paranoi. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 5 maja 2010, 19:15
trishxp

saga 'Zmierzch'; Wybacz, ale będę Ci mówiła skarbie; Szeptem;

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

trishxp

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność